Prawa matki w szpitalu

Szpital nie powinien wprowadzać żadnych ograniczeń dotyczących odwiedzających, nawet gdy dziecko jest bardzo małe. Rodzicom, którzy chcą zostać w szpitalu z dzieckiem należy stworzyć do tego odpowiednie warunki. Według EUROPEJSKIEJ KARTY PRAW DZIECKA W SZPITALU  personel medyczny powinien zachęcać rodziców do zostawania przy dziecku. Zgodnie z tymi zasadami pobyt opiekunów z dzieckiem w szpitalu nie powinien być związany z poniesieniem przez nich dodatkowych kosztów.

Nie powinien – ale często jest. O tym jakie prawa ma mały pacjent już pisałyśmy tutaj, a jak wygląda pobyt matki karmiącej na oddziale?

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia pokrywa jedynie koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych pacjentowi. Wyjątek stanowi refundacja pobytu matki (na oddziale położniczo – noworodkowym) w ramach „przedłużonej hospitalizacji matki karmiącej piersią z powodu stanu zdrowia dziecka – od 5 doby od porodu”. Koszt takiego pobytu wynosi 102 zł za dobę.

Sytuacja zmienia się gdy matka karmiąca piersią trafia do szpitala z dzieckiem już po wypisie porodowym, wtedy podobnej refundacji nie wprowadzono.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Art 34.

1.Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Art. 35.

1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej.

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik zakładu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.

3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Prawa Pacjenta, każdemu pacjentowi przysługuje w szpitalu opieka zdrowotna i ta jest finansowana przez NFZ, a poza tym ma prawo do opieki pielęgnacyjnej na swój koszt. Czyli jeśli matka (niezależnie czy karmi piersią czy też nie) zostaje z dzieckiem i przejmuje opiekę pielęgnacyjną w szpitalu, jest ona na jej koszt. Ponosi ona wtedy opłaty, które generuje dla szpitala takie jak np. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, środków czystości.

Opłata jest ustalana indywidualnie przez każdą placówkę (uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw), ale zgodnie z ustawą musi ona być podana do jawnej wiadomości i udostępniona na terenie placówki. Nie jest niestety odgórnie ustalone co w ramach tej opłaty szpital ma zagwarantować matce.

Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującym prawem każda położnica ma prawo do bezpłatnego pobytu na terenie szpitala ze swoim dzieckiem, ze względów zdrowotnych.

Natomiast każda matka, ojciec lub inny opiekun prawny ma prawo do przebywania z dzieckiem i sprawowania nad nim opieki w placówce. Pobierana jest jednak opłata ustalana indywidualnie przez każdą placówkę z osobna.

MR

Źródła:

  1. “Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu”, Maryla Serafinowicz, Centrum Zdrowia Dziecka
  2. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
  3. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum Fundacji “Mlekiem Mamy”.

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka. Prowadzimy również działalność odpłatną w zakresie wsparcia okołoporodowego.