Wydatki na karmienie naturalne w Polsce w latach 2012-2017

W poprzednim artykule przedstawiłyśmy informacje, jakie udało nam się zebrać, dotyczące statystyk sposobu karmienia niemowląt i małych dzieci w Polsce. W tym wpisie zaprezentujemy wysokość wydatków poniesionych Skarb Państwa na promocję i wsparcie karmienia piersią. Zgromadzone dane, udostępnione przez Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia, dotyczą lat 2012-2016 oraz częściowo roku 2017.

2012: Konferencja szkoleniowa

2012 roku odbyła się dwudniowa konferencja szkoleniowa z zakresu standardu opieki okołoporodowej ze szczególnym uwzględnieniem laktacji. Szkolenie zorganizowało Ministerstwo Zdrowia (MZ) we współpracy z Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP). Koszty zostały pokryte ze środków przeznaczonych na działalność stałą resortu zdrowia. Wydatkowano kwotę 962,10 zł na posiłek dla uczestników konferencji.

2013: Ulotka „W czasie ciąży i połogu zatroszcz się o siebie i swoje dziecko”

2013 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało ulotkę informacyjną dla kobiet ciężarnych, w której przedstawione zostały informacje dotyczące: konieczności podjęcia wczesnej opieki profilaktycznej, praw kobiet w okresie ciąży i porodu, terminu wykonania badań profilaktycznych oraz ich zakresu, współpracy z położną podstawowej opieki zdrowotnej, zalet karmienia piersią oraz aktów prawnych regulujących opiekę nad kobietą w okresie ciąży porodu i połogu. Zgodnie z informacją uzyskaną z MZ, ulotki przekazywały położne POZ kobietom ciężarnym na pierwszej wizycie. Koszt ulotek: 13.419,30 zł.

Ulotkę możecie pobrać stąd.

2014: Informator „Ciąża i Poród”

Informator jest kontynuacją działań Ministerstwa Zdrowia mających na celu poprawę wiedzy kobiet ciężarnych na temat ciąży, porodu i połogu, w tym roli i znaczenia karmienia piersią w życiu dziecka. “W informatorze wskazano na karmienie piersią, jako jedyny naturalny sposób żywienia noworodków i niemowląt do ukończenia przez dziecko szóstego miesiąca życia. Zaakcentowano ważną rolę położnych i pielęgniarek w rozwiązywaniu problemów z laktacją oraz skierowano podstawowe rady dla matki dotyczące sposobu karmienia, wskazano na zalety karmienia piersią.” Informatory, podobnie jak ulotki, zostały przekazane położnym POZ, które przekazywały je swoim pacjentkom. Minister Zdrowia wydatkował na ten cel, w 2014 roku, kwotę 17.810,40 zł. Informator “Ciąża i poród” znajdziecie tu.

2013-2015: Kształcenie laktacyjne położnych

Ministerstwo Zdrowia nie zbiera i nie analizuje danych dotyczących kształcenia laktacyjnego położnych na poziomie II i III. W latach 2013 – 2015, w związku z utworzeniem nowego stanowiska – edukator do spraw laktacji – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przeszkoliło łącznie 482 położne (woj. dolnośląskie – 134, woj. małopolskie – 239, woj. opolskie – 36, woj. śląskie – 23, woj. wielkopolskie – 30, woj. zachodniopomorskie – 20). Dane za 2015 rok są niepełne. Szkolenie obejmowało 62 godziny dydaktyczne.

W niektórych szkoleniach specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i położnych uwzględniono zagadnienie poradnictwa laktacyjnego w szerszym zakresie, w innych – zawarto tylko pojedyncze godziny na temat karmienia piersią, laktacji. Wydaje się, że chcąc aby służba zdrowia promowała i wspierała karmienie piersią, dobrze by było znacznie zwiększyć ilość położnych przeszkolonych w tej dziedzinie na kursach typowo laktacyjnych obejmujących zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

2015: Konferencja „Karmienie piersią i praca – zróbmy to”

2015 roku Ministerstwo Zdrowia włączyło się w obchody polskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią i we współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zorganizowało konferencję skierowaną do lekarzy POZ, położnych, pielęgniarek, naukowców i organizacji pozarządowych zajmujących się promocją karmienia naturalnego. Przedmiotem konferencji były zagadnienia dotyczące sukcesów, wyzwań, rozwiązań systemowych zakresie promocji karmienia piersią w innych państwach, a także krajowe rozwiązania odgrywające bardzo ważną rolę w ochronie jak najdłuższego karmienia dzieci piersią w Polsce. “Wykłady w trakcie konferencji nawiązywały również do wsparcia pozytywnego wizerunku matki karmiącej w przestrzeni publicznej, w celu zwiększenia tolerancji otoczenia dla karmienia naturalnego zwanego „złotym standardem” w żywieniu niemowląt. W konferencji uczestniczyło około 100 osób. Koszt 5.905,20 zł.”

2016: Działania w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)

Na promocję karmienia piersią zabezpieczono w 2016 roku kwotę 585.000 zł. W związku z trudnościami z wyłonieniem realizatorów zadań ogłoszonych w ramach konkursów, w 2016 roku podpisano tylko jedną umowę na okres dwóch lat. Środki przeznaczone na 2016 rok to 42.200 złotych, które wydatkowano na przeszkolenie położnych.

2017: Działania w ramach Narodowego Programu Zdrowia
  • 2017 roku kwota środków na działania z zakresu promocji karmienia piersią w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) wynosiła 815.000 zł. W bieżącym roku, zaoszczędzono środki w ramach innych zadań i kwotę tę zwiększono do wysokości 1.096.484,30 zł. “W ramach tych środków realizowane są między innymi kursy specjalistyczne dla położnych pod nazwą „Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji”. Obecnie Ministerstwo Zdrowia finansuje szkolenie 300 położnych. Kolejne 2 umowy na szkolenie ogółem 142 osób są procedowane. Realizowane są również szkolenia dla szpitali w oparciu o program opracowany przez Światową Organizację Zdrowia w ramach Inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku.
  • W budżecie Ministerstwa Zdrowia została również zabezpieczona kwota 37.000 zł na działania Departamentu Matki i Dziecka z zakresu promocji karmienia piersią poza Narodowym Programem Zdrowia.
  • W ramach programu “Za życiem” (uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20.12.2016 r.) zaplanowano środki w wysokości 30.718.000 zł (na lata 2017-2021), które zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby banków mleka kobiecego (do 13 na terenie Polski) oraz na zapewnienie finansowania ich działalności.
Podsumowanie

W latach 2012-2016, na promocję karmienia piersią i wsparcie laktacyjne, Skarb Państwa poniósł wydatki w łącznej kwocie 80.297 złotych, z czego średnio na jeden rok przypadło tylko 16.059,40 złotych!

Zaskakujące jest, że w 2016 roku Ministerstwo Zdrowia nie wykorzystało ze środków zabezpieczonych na ten rok kwoty aż 542.800 złotych z powodu nie wyłonienia realizatorów zadań.

Natomiast na rok 2017 przeznaczono kwotę 1.133.484,30 zł – między innymi na kursy specjalistyczne dla położnych pt. „Edukacja i wsparcie kobiety w laktacji” (łącznie 442 osoby).

Dodatkowo, w ramach programu “Za życiem” zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 30.718.000 zł (na lata 2017-2021), z przeznaczeniem na zwiększenie liczby banków mleka kobiecego (do 13 oddziałów) oraz na pokrycie kosztów ich działalności.

Czy są to wystarczające kwoty? Czy środki te zapewniały i zagwarantują matkom w przyszłości podstawową opiekę laktacyjną, która jest bardzo ważna na początku drogi mlecznej? Ocenę i wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Wam.

Źródła:

  1. Pismo z Ministerstwa Zdrowia z dn. 27.07.2017 r. (korespondencja własna).
  2. Źródło własne.
  3. Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum prywatnego.

Fundatorka i Prezeska Fundacji “Mlekiem Mamy”, doula (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorka Karmienia Piersią Centrum Nauki o Laktacji (CNoL), doradczyni noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (Akademii Noszenia Dzieci). Na co dzień – żona, mama, społeczniczka, którą można spotkać i otrzymać bezpośrednie wsparcie w Warszawie – Wesołej. Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org Telefon: 536 292 700